Search

Khuyến Nghị Thay Thế Lọc Từ VAF

Bộ lọc được thiết kế để hoạt động trong một phạm vi nhất định. Một bộ lọc mới được xác định với độ chênh áp đầu tiên (IR) và độ chênh áp cuối cùng (FR). Theo tiêu chuẩn ANSI/ARI 680-2004, độ chênh áp cuối cùng được đánh giá là mức độ hoạt động tối đa mà tại đó nên thay thế bộ lọc.

Độ chênh áp cuối cho các sản phẩm VAF phổ biến được tóm tắt trong bảng dưới đây:

#VAF #VietAirFilter #ThayTheLoc #ThayLoc #LocTho #LocTinh #LocHepa